Fenniat vol1–20 uudelleenjulkaistu digitaalisena / Fennia volumes 1–20 republished digitally

Fenniat vol1­­–20 uudelleenjulkaistu digitaalisena

SMS ja Kansalliskirjasto ovat julkaisseet vanhimmat Fenniat vuosilta 1889–1903 digitaalisina. Melkein 7000 sivun ja yli 300 kartan, kuvan tai liitteen paketti on vapaasti katsottavissa digi.kansalliskirjasto -palvelussa, jossa myös alkuperäinen vuoden 1899 Suomen Kartasto on ollut luettavissa. Kaikki artikkelit tullaan indeksoimaan Fennian journal.fi -palveluun, jonne Seura lisää myös joitain vuosien 1904­–1910 julkaisuja myöhemmässä vaiheessa.

Fennian artikkelit tarjoavat laajan näkökulman Suomen ja lähialueiden maantieteeseen ajalta ennen maantieteen institutionalisoitumista merkittäväksi oppisuunnaksi Suomessa. Kirjoittajakuntaan kuuluu monen alan asiantuntijoita, jotka omalta osaltaan rakensivat maantieteellistä osaamista. Alkupään Fennioiden artikkelit on kirjoitettu ruotsiksi, ranskaksi ja saksaksi. Muutama kirjoitus on suomeksi ja yksi englanniksi.

Aihepiirit ovat maantieteelle ominaisesti hyvin laajoja, mutta Fennian ensimmäiset 15 vuotta ovat korvaamaton lähdeaineisto ja ajankuva mm. karttalaitoksen kehittymisestä ja kartografiasta, geodesiasta, geomorfologiasta, maanjäristyksistä, kvartäärigeologiasta, hydrogeografiasta ja jokidynamiikasta, rannikkomaantieteestä, ilmastotutkimuksesta, kasvimaantieteestä, väestön kehityksestä, antropologiasta, nimistöstä, tarinoiden leviämisestä, Nordenskiöldistä ja maantieteen historiasta. Hengästyttävän listan ohella esimerkiksi vol. 13 käy läpi suomalaista maantieteellistä tutkimusta Lontoon maantieteen kongressissa vuonna 1895 ja vol. 17 on Suomen Kartaston tekstiliite, jota kirjoittamassa on ollut koko maan eturivin tutkijat.

Erityisesti tarkkaan digitoidut liitteet, kuvat ja kartat saattavat viedä mukanaan ja OCR-muodossa digitoidut tekstit löytävät varmasti käännöskoneisiin. Seuran toive on, että nyt digitoidut julkaisut avaavat suomalaisen maantieteen historiaa, sen kehitystä ja auttavat tutkijoita löytämään uudelleen joitain unohdettuja tuloksia ja kehityskulkuja.

Ennen fennia.journal.fi linkitystä julkaisuja pääsee lukemaan osoitteessa https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0015-0010 .

Kiitämme Suomen tiedekustantajien liittoa apurahasta, jolla digitointihanke on toteutettu.

---------------------------------------------------------------------------------

In English
 

Fennia volumes 1–20 republished digitally

The Geographical Society of Finland and the National Library of Finland have published the oldest issues of Fennia from 1889 to 1903 digitally. Nearly 7,000 pages and over 300 maps, images, or appendixes are freely available for viewing on the digi.kansalliskirjasto service, where the original 1899 Atlas of Finland has been accessible. All articles will be indexed in Fennia’s journal.fi service, where the Society will add some publications from the years 1904 to 1910 at a later stage.

The articles in Fennia provide a broad perspective on the geography of Finland and neighbouring regions before the institutionalization of geography as a significant discipline in Finland. The authors include experts from various fields who contributed to the development of geographical knowledge. The articles in the early issues of Fennia are written in Swedish, French, and German. A few articles are in Finnish and one is in English.

The articles in Fennia offer a rich assemblage of geographical knowledge, reflecting the breadth and depth of the discipline. The first 15 years of Fennia, in particular, are a treasure trove of information, providing a snapshot of developments in various fields such as cartography, geodesy, geomorphology, earthquakes, Quaternary geology, hydrography and river dynamics, coastal geography, climate research, plant geography, population development, anthropology, place names, the spread of stories, Nordenskiöld, and the history of geography. In addition, vol. 13 reviews Finnish geographical research at the London International Geography Congress in 1895, and vol. 17 is the text supplement to the Atlas of Finland, authored by the country's leading researchers.

The carefully digitized attachments, images, and maps, along with the texts digitized in OCR format, hold the promise of exciting discoveries. The Society's hope is that these now-digitized publications will not only open up the history of Finnish geography and its development but also serve as a catalyst for researchers to rediscover some forgotten results and trends. This potential for rediscovery is what makes this digital republication exciting.

Before the Society links the material to fennia.journal.fi, the publications can be read at https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0015-0010.