KUTSU SUOMEN MAANTIETEELLISEN SEURAN VAALIKOKOUKSEEN

Sääntöjen mukaisessa vaalikokouksessa valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi toimivuodeksi, sekä sihteeri ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eroa pyytäneiden tilalle. Lisäksi käsitellään hallituksen esitys sääntömuutoksesta sekä muut sääntömääräiset asiat. Seuran nykyiset säännöt on julkaistu kokonaisuudessaan Seuran verkkosivuilla geography.fi ja muutosehdotukset julkaistaan viimeistään viikko ennen kokousta seuran verkkosivuilla.

 

Kokouksessa kuullaan Fennian päätoimittajan Kirsi Pauliina Kallion sekä Terran päätoimittajan Hannu Linkolan ja vuoden 2020 alusta Terran päätoimittajan aloittavan Maarit Sirenin puheenvuorot.

ESITYSLISTA

Suomen maantieteellisen seuran vaalikokous 11.12.2019 klo 16:30 Porthaniassa (Sali B722).

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2. Päätoimittajien esitelmät:

Terra: julkaisusuunnitelma & uuden päätoimittajan esittäytyminen, Hannu Linkola ja Maarit Sireni.

Fennia: Avoimista käytännöistä ja politiikoista tiedejulkaisemisessa, Kirsi Pauliina Kallio

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

5. Hallituksen kokoonpano vuodeksi 2020 (nykyinen hallitus, ks. alla)

6. Hallituksen esitys sääntömuutoksesta

6. Muut asiat

7. Kokouksen päättäminen

 

SEURAN NYKYINEN HALLITUS

Puheenjohtaja Maria Merisalo

2019-2021

 

 

Varapuheenjohtaja Venla Bernelius

2019-2021

Ilkka Ratinen

2017-2019

Sihteeri Anu Hietamies

2019-2021

Ilkka Pyy

2018-2020

Rahastonhoitaja Olli Ruth

2019-2021

Ville Savoranta

2019-2021

Jan Hjort

2017-2019

Tom Blom

2019-2021

Anna-Maija Kohijoki

2017-2019

Mikko Joronen

2018-2020

 

Lisätietoja antaa sihteeri Anuliina Hietamies (info@geography.fi)

Seura järjestää pikkujouluvastaanoton vaalikokouksen jälkeen. Kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita.

HALLITUS

 

Kutsu PDF-muodossa.

 

 

 

 

Geografiska Sällskapet i Finland årsmöte hålls i Helsingfors 11.12.2019, klockan 16.30, i Porthan (Salen B722). Varmt välkommen!

Det är också möjligt att delta på mötet på distans. Rösträtt på mötet inhar samtliga medlemmar i Sällskapet och en representant från varje geografisk och regional vetenskapsenhet i Finland förväntas delta. På mötet väljs enligt stadgarna ordförande och viceordförande för följande verksamhetsår samt sekreterare och styrelseledamöter i stället för dem som står i tur att avgå och ersätta dem som bad att avgå. Dessutom behandlas styrelsens förslag till regeländring och övriga stadgeenliga ärenden. Stadgarna har publicerats i sin helhet på sällskapets www-sidor geography.fi och förslag till regeländring kommer att publiceras på www-sidor minst en vecka före mötet.


FÖREDRAGNINGSLISTA

Geografiska sällskapet i Finlands valmöte i Helsingfors 11.12.2019, klockan 16.30, i Porthan (Salen B722).

1. Sammanträdet öppnas och arbetsordningen fastställs

2. Chefredaktörernas presentationer

Terra: publiceringsplan & introduktion av den nya chefredaktören, Hannu Linkola/Maarit Sireni.

Fennia: Öppen praxis inom vetenskaplig publikation, Kirsi Pauliina Kallio

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Handlingsplan för sällskapet år 2020

5. Styrelsen för 2020 (nyvarande styrelse, se nedan)

6. Övriga ärenden

7. Avslutande av sammanträdet

 

För mera information kontakt sekreterare Anuliina Hietamies (info@geography.fi)

Sällskapen ska hållas jul mottagning efter valmöten. Alla medlemmar är välkomna.

 

SÄLLSKAPETS NUVARANDE STYRELSE

 

Puheenjohtaja Maria Merisalo

2019-2021

 

 

Varapuheenjohtaja Venla Bernelius

2019-2021

Ilkka Ratinen

2017-2019

Sihteeri Anu Hietamies

2019-2021

Ilkka Pyy

2018-2020

Rahastonhoitaja Olli Ruth

2019-2021

Ville Savoranta

2019-2021

Jan Hjort

2017-2019

Tom Blom

2019-2021

Anna-Maija Kohijoki

2017-2019

Mikko Joronen

2018-2020

 

STYRELSEN