KUTSU SUOMEN MAANTIETEELLISEN SEURAN VAALIKOKOUKSEEN

Suomen Maantieteellinen Seura kutsuu jäsenensä lämpimästi tervetulleeksi vuoden 2020 vaalikokoukseen. Kokous järjestetään etäkokouksena Microsoft Teams -yhteydellä 16.12.2020 kello 16.45. Vaalikokoukselle on sääntöjen mukaan nimettävä myös fyysinen kokouspaikka, joka on vaalikokouksessamme Tieteiden talon sali 312 Helsingissä (Kirkkokatu 6). Kokoontumisrajoitusten vuoksi kokoukseen osallistuvia ei kuitenkaan oteta vastaan fyysisessä kokouspaikassa, vaan kokoukseen osallistutaan ensisijaisesti etäyhteyden välityksellä myös Tieteiden talolta käsin.

Kokouksessa on äänioikeus kaikilla seuran varsinaisilla jäsenillä ja kokoukseen odotetaan osallistuvan edustaja myös jokaisesta maantieteen ja aluetieteen yksiköstä Suomessa.

Sääntöjen mukaisessa vaalikokouksessa valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi toimivuodeksi, sekä kokoussihteeri ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Lisäksi käsitellään muut sääntömääräiset asiat. Seuran säännöt on julkaistu kokonaisuudessaan Seuran verkkosivuilla geography.fi.

 

ESITYSLISTA

Suomen Maantieteellisen Seuran vaalikokous järjestetään 16.12.2020 kello 16.45 etäyhteydellä.

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

4. Hallituksen kokoonpano vuodeksi 2021 (nykyinen hallitus, ks. alla). Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kokoussihteeri ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

5. Muut asiat

6. Kokouksen päättäminen

 

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Laura Kippola (info[at]geography.fi).

 

SEURAN NYKYINEN HALLITUS

Puheenjohtaja Maria Merisalo (2019-2021)

Varapuheenjohtaja Venla Bernelius (2019-2022)

Kokoussihteeri Anu Hietamies (2019-2022)

Rahastonhoitaja Markus Jylhä (2020–2022)

Tom Blom (2019–2021)

Anna-Maija Kohijoki (2020–2022)

Antti Mäenpää (2020–2022)

Eeva-Kaisa Prokkola (2020–2022)

Ilkka Pyy (2018–2020)

Olli Ruth (2019–2021)

Ville Savonranta (2019–2021)

 

Kokouskutsu PDF-muodossa

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Kokouksen pöytäkirja

 

HALLITUS

//Päivitys 17.12.2020: Teams-osallistumislinkki poistettu ja kokouksen pöytäkirja lisätty sivulle.

________________________________________________________________________________

 

KALLELSE TILL VALMÖTE AV GEOGRAFISKA SÄLLSKAPET I FINLAND

Geografiska Sällskapet i Finlands valmöte ordnas på distans via webbmötesprogrammet Microsoft Teams 16.12.2020 klockan 16.45. Valmötets nämnda fysiska plats är sal 312 på Vetenskapernas hus i Helsingfors (Kyrkogatan 6), men på grund av restriktionerna tas mötesdeltagarna inte emot vid mötesplatsen, utan valmötet ordnas i första hand på distans.

Rösträtt på mötet inhar samtliga medlemmar i Sällskapet.

På mötet väljs enligt stadgarna ordförande och viceordförande för följande verksamhetsår samt mötesekreterare och nya styrelseledamöter i stället för dem som står i tur att avgå. Dessutom behandlas övriga stadgeenliga ärenden. Stadgarna har publicerats i sin helhet på sällskapets www-sidor geography.fi.

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

Geografiska sällskapet i Finlands valmöte ordnas på distans 16.12.2020 klockan 16.45

1. Sammanträdet öppnas och arbetsordningen fastställs

2. Val av protokolljusterare och rösträknare

3. Handlingsplan för sällskapet år 2021

4. Styrelsen för 2021 (nyvarande styrelse, se nedan). Ordföranden, viceordföranden, mötesekreteraren och nya styrelseledamöter väljs.

5. Övriga ärenden

6. Avslutande av sammanträdet

 

För mera information kontakt verksamhetsledaren Laura Kippola (info[at]geography.fi).

 

SÄLLSKAPETS NUVARANDE STYRELSE 

Ordförande Maria Merisalo (2019-2021)

Viceordförande Venla Bernelius (2019-2022)

Mötesekreterare  Anu Hietamies (2019-2022)

Kassör Markus Jylhä (2020–2022)

Tom Blom (2019–2021)

Anna-Maija Kohijoki (2020–2022)

Antti Mäenpää (2020–2022)

Eeva-Kaisa Prokkola (2020–2022)

Ilkka Pyy (2018–2020)

Olli Ruth (2019–2021)

Ville Savonranta (2019–2021)

 


Möteskallelse i PDF-format

Handlingsplan för sällskapet år 2021 (på finska)

Protokoll (på finska)
 

STYRELSEN

//Uppdatering 17.12.2020: Teams-deltagarlänken har tagits bort och mötesprotokollet har lagts till på sidan.