KUTSU SUOMEN MAANTIETEELLISEN SEURAN VAALIKOKOUKSEEN

Suomen Maantieteellinen Seura kutsuu jäsenensä lämpimästi tervetulleeksi vuoden 2021 vaalikokoukseen. Kokous järjestetään etäkokouksena Microsoft Teams -yhteydellä 15.12.2021 kello 16.45–18.00. Vaalikokoukselle on sääntöjen mukaan nimettävä myös fyysinen kokouspaikka, joka on vaalikokouksessamme Tieteiden talon väistötilan (Aalto-yliopisto Töölö) sali A310 Helsingissä (Runeberginkatu 14–16; 3. krs A-siipi). Kokoontumisrajoitusten vuoksi seuran jäsenten toivotaan ensisijaisesti osallistuvan kokoukseen etäyhteyden välityksellä. Mikäli tämä ei ole sinulle mahdollista, pyydämme ilmoittautumaan seuran toiminnanjohtajalle (info[at]geography.fi) mahdollisimman pian, sillä kokoustilassa on paikkoja rajoitettu määrä.

Kokouksessa on äänioikeus kaikilla seuran varsinaisilla jäsenillä ja kokoukseen odotetaan osallistuvan edustaja myös jokaisesta maantieteen ja aluetieteen yksiköstä Suomessa.

Sääntöjen mukaisessa vaalikokouksessa valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi toimivuodeksi, sekä kokoussihteeri ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Lisäksi vaalikokouksessa käsitellään hallituksen ehdotus sääntömuutoksesta, sekä muut sääntömääräiset asiat. Seuran säännöt on julkaistu kokonaisuudessaan Seuran verkkosivuilla geography.fi.

 

ESITYSLISTA

Suomen Maantieteellisen Seuran vaalikokous järjestetään 15.12.2021 kello 16.45 etäyhteydellä.

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3. Hallituksen esitys sääntömuutoksesta (LIITE)

4. Hallituksen kokoonpano vuodeksi 2022 (nykyinen hallitus, ks. alla). Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kokoussihteeri ja muut hallituksen jäsenet.

5. Muut asiat

6. Kokouksen päättäminen

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Laura Kippola (info[at]geography.fi).

 

SEURAN NYKYINEN HALLITUS

 • Puheenjohtaja Maria Merisalo 2019–2021
 • Varapuheenjohtaja Venla Bernelius 2019–2021
 • Kokoussihteeri Anu Hietamies 2019–2021
 • Tilinhoitaja Markus Jylhä 2020–2022
 • Antti Mäenpää 2020–2022
 • Eeva-Kaisa Prokkola 2020–2022
 • Ilkka Pyy 2021–2023
 • Tom Blom 2019–2021
 • Olli Ruth 2019–2021
 • Anna-Maija Kohijoki 2020–2022
 • Ville Savonranta 2019–2021 

 

Osallistumislinkki vaalikokoukseen Microsoft Teams -yhteydellä:

(Poistettu kokouksen jälkeen)

 

Kokouksen pöytäkirja

 

HALLITUS

 

PÄIVITYS 17.12.2021: Kokouksen etäosallistumislinkki poistettu ja kokouksen pöytäkirja lisätty sivulle.

 

----

 

KALLELSE TILL VALMÖTE AV GEOGRAFISKA SÄLLSKAPET I FINLAND

Geografiska Sällskapet i Finlands valmöte ordnas på distans via webbmötesprogrammet Microsoft Teams 15.12.2021 klockan 16.45–18.00. Valmötets nämnda fysiska plats är sal A310 på Aalto Universitet Tölö i Helsingfors (Runebergsgatan 14–16). På grund av restriktionerna hoppas vi att alla mötesdeltagarna deltar i mötet på distans. Om detta inte är möjligt för dig, vänligen anmäla dig till verksamhetsledaren (info[at]geography.fi) så snart som möjligt, eftersom platserna på mötessalen är begränsade.

Rösträtt på mötet inhar samtliga medlemmar i Sällskapet.

På mötet väljs enligt stadgarna ordförande och viceordförande för följande verksamhetsår samt mötesekreterare och nya styrelseledamöter i stället för dem som står i tur att avgå. Dessutom behandlas styrelsens förslag om ändring av stadgarna och övriga stadgeenliga ärenden. Stadgarna har publicerats i sin helhet på sällskapets www-sidor geography.fi.

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

Geografiska sällskapet i Finlands valmöte ordnas på distans 15.12.2021 klockan 16.45.

 

1. Sammanträdet öppnas och arbetsordningen fastställs

2. Val av protokolljusterare och rösträknare

3. Styrelsens förslag om ändring av stadgarna (BILAGA)

4. Styrelsen för 2022 (nyvarande styrelse, se nedan). Ordföranden, viceordföranden, mötesekreteraren och nya styrelseledamöter väljs.

5. Övriga ärenden

6. Avslutande av sammanträdet

För mera information kontakt verksamhetsledaren Laura Kippola (info[at]geography.fi).

 

 

SÄLLSKAPETS NUVARANDE STYRELSE 

 • Ordförande Maria Merisalo 2019–2021
 • Viceordförande  Venla Bernelius 2019–2021
 • Mötesekreterare Anu Hietamies 2019–2021
 • Kassör Markus Jylhä 2020–2022
 • Antti Mäenpää 2020–2022
 • Eeva-Kaisa Prokkola 2020–2022
 • Ilkka Pyy 2021–2023
 • Tom Blom 2019–2021
 • Olli Ruth 2019–2021
 • Anna-Maija Kohijoki 2020–2022
 • Ville Savonranta 2019–2021 

 

Deltagarlänk till valmötet via Microsoft Teams:

(Har tagits bort efter mötet)

 

Protokoll (på finska)

 

STYRELSEN


UPPDATERING 17.12.2021: Teams-deltagarlänken har tagits bort och mötesprotokollet har lagts till på sidan.