KUTSU SUOMEN MAANTIETEELLISEN SEURAN VAALIKOKOUKSEEN 2022 / KALLELSE TILL VALMÖTE AV GEOGRAFISKA SÄLLSKAPET I FINLAND 2022

KUTSU SUOMEN MAANTIETEELLISEN SEURAN VAALIKOKOUKSEENSuomen Maantieteellinen Seura kutsuu jäsenensä lämpimästi tervetulleeksi vuoden 2022 vaalikokoukseen. Kokous järjestetään Tieteiden Talolla (huone 504, Kirkkokatu 6, Helsinki) ja Microsoft Teams -yhteydellä 15.12.2022 kello 17:00-18:30. Kokous on hybridikokous, ja osallistujat voivat valita osallistuvatko he kokoukseen paikan päällä vai etänä.. 

Kokouksessa on äänioikeus kaikilla seuran varsinaisilla jäsenillä ja kokoukseen odotetaan osallistuvan edustaja myös jokaisesta maantieteen ja aluetieteen yksiköstä Suomessa.

Sääntöjen mukaisessa vaalikokouksessa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja seuraavaksi toimivuodeksi, sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä muut sääntömääräiset asiat.

 

ESITYSLISTA

Suomen Maantieteellisen Seuran vaalikokous järjestetään 15.12.2021 kello 17:00 Tieteiden talolla (huone 504, Kirkkokatu 6, Helsinki) ja Microsoft Teams - yhteydellä

  1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

  2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

  3. Hallituksen kokoonpano vuodeksi 2023 (nykyinen hallitus, ks. alla). Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

  4. Muut asiat

  5. Kokouksen päättäminen

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Kanerva Matveinen (info[at]geography.fi).

 

SEURAN NYKYINEN HALLITUS JA HALLITUSKAUSI

Puheenjohtaja Joni Vainikka

2022-2024

Varapuheenjohtaja Ville Savonranta

2022–2024

Rahastonhoitaja Markus Jylhä

2020–2022

Anna-Maija Kohijoki

2020–2022

Antti Mäenpää

2020–2022

Eeva-Kaisa Prokkola

2020–2022

Ilkka Pyy

2021–2023

Juho Luukkonen

2022-2024

Maija Halonen

2022-2024

Sonja Pietiläinen

2022-2024

Majed Abusalama

2022-2024

Osallistumislinkki vaalikokoukseen Microsoft Teams -yhteydellä:

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lyhennetty linkki: https://bit.ly/smsvaalikokous2022 (ohjaa pitkän linkin osoitteeseen)

Pitkä linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFkMTZjNmUtMWNkZ...

Kokoustunnus: 316 336 538 70

Tunnuskoodi: 8AEJ9d

Download Teams | Join on the web

Tai liity soittamalla (vain ääni), voi sisältää maksuja

+358 9 85626304,,260298348#   Finland, Helsinki

Puhelinneuvottelun tunnus: 260 298 348#

Terveisin
Hallitus

 

KALLELSE TILL VALMÖTE AV GEOGRAFISKA SÄLLSKAPET I FINLAND

Geografiska Sällskapet i Finlands valmöte ordnas 15.12.2021 klockan 17:00–18.30. Valmötets ordnas på Vetenskapernas hus, rum 504 (Kyrkogatan 6, Helsingfors) och online i Microsoft Teams. 

Rösträtt på mötet inhar samtliga medlemmar i Sällskapet.

På mötet väljs enligt stadgarna ordförande, viceordförande och kassör för följande verksamhetsår samt  nya styrelseledamöter i stället för dem som står i tur att avgå. Dessutom behandlas styrelsens övriga stadgeenliga ärenden. 

FÖREDRAGNINGSLISTA

Geografiska sällskapet i Finlands valmöte ordnas 15.12.2021 klockan 17:00 på Vetenskapernas hus, rum 504 (Kyrkogatan 6, Helsingfors) och på Microsoft Teams

  1. Sammanträdet öppnas och arbetsordningen fastställs

  2. Val av protokolljusterare och rösträknare

  3. Styrelsen för 2023 (nyvarande styrelse, se nedan). Ordföranden, viceordföranden, kassör och nya styrelseledamöter väljs.

  4. Övriga ärenden

  5. Avslutande av sammanträdet

För mera information kontakt verksamhetsledaren Kanerva Matveinen (info[at]geography.fi).

 

SÄLLSKAPETS NUVARANDE STYRELSE 

Ordförande Joni Vainikka

2022-2024

Viceordförande Ville Savonranta

2022–2024

Kassör Markus Jylhä

2020–2022

Anna-Maija Kohijoki

2020–2022

Antti Mäenpää

2020–2022

Eeva-Kaisa Prokkola

2020–2022

Ilkka Pyy

2021–2023

Juho Luukkonen

2022-2024

Maija Halonen

2022-2024

Sonja Pietiläinen

2022-2024

Majed Abusalama

2022-2024

Deltagarlänk till valmötet via Microsoft Teams:

Länk till mötet:Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Kort Länk: https://bit.ly/smsvaalikokous2022

Lång länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFkMTZjNmUtMWNkZS00M2U4LWFmOTQtYjcxNWVmNDJiMDVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2298ae7559-10dc-4288-8e2e-4593e62fe3ee%22%2c%22Oid%22%3a%226fea7fc7-51d7-4fc5-a5aa-30d297ff4fd9%22%7d

Kokoustunnus: 316 336 538 70

Tunnuskoodi: 8AEJ9d

Download Teams | Join on the web

Tai liity soittamalla (vain ääni), voi sisältää maksuja

+358 9 85626304,,260298348#   Finland, Helsinki

Puhelinneuvottelun tunnus: 260 298 348#

 

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen