Kutsu Suomen Maantieteellisen Seuran vuosikokoukseen 17.3.2021

Suomen Maantieteellinen Seura kutsuu jäsenensä lämpimästi tervetulleeksi vuoden 2021 vuosikokoukseen. Kokous järjestetään etäkokouksena Microsoft Teams -yhteydellä 17.3.2021 kello 16.45. Vuosikokoukselle on yhdistysten kokoontumisia koskevan poikkeuslain 677/2020 mukaan nimettävä myös fyysinen kokouspaikka, joka on vuosikokouksessamme Tieteiden talon sali 309 Helsingissä (Kirkkokatu 6). Kokoontumisrajoitusten vuoksi kokoukseen osallistuvia ei kuitenkaan oteta vastaan fyysisessä kokouspaikassa, vaan kokoukseen osallistutaan ensisijaisesti etäyhteyden välityksellä myös Tieteiden talolta käsin.

Kokouksessa on äänioikeus kaikilla seuran varsinaisilla jäsenillä ja kokoukseen odotetaan osallistuvan edustaja myös jokaisesta maantieteen ja aluetieteen yksiköstä Suomessa.

Sääntöjen mukaisessa vuosikokouksessa päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä päätetään kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruudesta. Lisäksi käsitellään muut sääntömääräiset asiat. Seuran säännöt on julkaistu kokonaisuudessaan Seuran verkkosivuilla.

 

ESITYSLISTA

Suomen Maantieteellisen Seuran vuosikokous järjestetään 17.3.2021 kello 16.45 etäyhteydellä.

1. Kokouksen avaus ja kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus
5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edellisen vuoden taloudenhoidosta ja tileistä
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja tämän varahenkilö
9. Päätetään kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruudesta
10. Kokouksen päättäminen


Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Laura Kippola (info[at]geography.fi).
 

 

HALLITUS

Kokouskutsu pdf-muodossa

Kokouksen pöytäkirja

//Päivitys 28.3.2021: Kokouksen pöytäkirja lisätty ja osallistumislinkki poistettu.

***
 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE AV GEOGRAFISKA SÄLLSKAPET I FINLAND

Geografiska Sällskapet i Finland r.y.:s årsmöte ordnas på distans via webbmötesprogrammet Microsoft Teams 17.3.2021 klockan 16.45. Årsmötets nämnda fysiska plats är sal 309 på Vetenskapernas hus i Helsingfors (Kyrkogatan 6), men på grund av restriktionerna tas mötesdeltagarna inte emot vid mötesplatsen, utan årsmötet ordnas i första hand på distans.

Rösträtt på mötet inhar samtliga medlemmar i Sällskapet.

På mötet beslutas om bokslutet för föregående år, beviljas ansvarsfrihet till styrelsen och andra redovisningsskyldiga och beslutas om medlemsavgiften för innevarande år. Dessutom behandlas övriga stadgeenliga ärenden. Stadgarna har publicerats i sin helhet på sällskapets www-sidor.

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

Geografiska sällskapet i Finlands årsmöte ordnas på distans 17.3.2021 klockan 16.45

1. Mötets öppnande och val av mötesansvariga (mötesordförande, mötessekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare)
2. Mötets beslutförhet
3. Föredragninglistan godkänns
4. Presentation av verksamhetsrapporten för fjolåret
5. Presentation av bokslutet för fjolåret och verksamhetsgranskarens utlåtande om föregående års ekonomiska förvaltning och räkenskaper
6. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
7. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande år
8. Val av verksamhetsgranskaren och vice verksamhetsgranskaren
9. Beslut om medlemsavgiften för innevarande år
10. Avslutande av mötet


För mera information kontakt verksamhetsledaren Laura Kippola (info[at]geography.fi).

 

STYRELSEN

Möteskallelse i pdf-format

Protokoll