KUTSU SUOMEN MAANTIETEELLISEN SEURAN VUOSIKOKOUKSEEN 2022

Suomen Maantieteellinen Seura kutsuu jäsenensä lämpimästi tervetulleeksi vuoden 2022 vuosikokoukseen. Kokous järjestetään hybridikokouksena Aalto-yliopisto Töölön (entinen Kauppakorkeakoulu, Runeberginkatu 14-16, Helsinki) salissa A310 ja Microsoft Teams -yhteydellä 16.3.2022 kello 16.30. Suosittelemme jäseniämme osallistumaan kokoukseen etäyhteyden kautta. Jos tämä ei ole sinulle mahdollista, pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan toiminnanjohtajalle (info[at]geography.fi) 14.3.2022 mennessä, sillä kokoussalissa on paikkoja rajoitettu määrä.

Kokouksessa on äänioikeus kaikilla seuran varsinaisilla jäsenillä ja kokoukseen odotetaan osallistuvan edustaja myös jokaisesta maantieteen ja aluetieteen yksiköstä Suomessa.

Sääntöjen mukaisessa vuosikokouksessa päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä päätetään kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruudesta. Lisäksi käsitellään muut sääntömääräiset asiat. Seuran säännöt on julkaistu kokonaisuudessaan Seuran verkkosivuilla geography.fi.

 

ESITYSLISTA

Suomen Maantieteellisen Seuran vuosikokous järjestetään 16.3.2022 kello 16.30 hybridikokouksena.

1. Kokouksen avaus ja kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus (Liite: SMS_Toimintakertomus_2021.pdf)

5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edellisen vuoden taloudenhoidosta ja tileistä (Liite: SMS_toiminnantarkastuskertomus2021.pdf)

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle (Liite: SMS_Toimintasuunnitelma2022.pdf)

8. Valitaan toiminnantarkastaja ja tämän varahenkilö

9. Päätetään kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruudesta

10. Muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen

 

LIITTEET: 
Toimintakertomus 2021: SMS_Toimintakertomus_2021.pdf

Toiminnantarkastajan lausunto: SMS_toiminnantarkastuskertomus2021.pdf

Toimintasuunnitelma: SMS_Toimintasuunnitelma2022.pdf

Kokouskutsu PDF-muodossa: sms_vuosikokouskutsu2022.pdf

 

Lisätietoja antaa seuran toiminnanjohtaja (info[at]geography.fi).

Osallistumislinkki vuosikokoukseen Microsoft Teams -yhteydellä:

 

Tervetuloa Suomen Maantieteellisen Seuran vuosikokoukseen 16.3.2022 klo 16.30.

Kysymykset kokousjärjestelyistä ja yhteys ongelmatilanteissa: info[at]geography.fi

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams -kokous

Liittyminen tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWNiMDY4YTEtODRmN...

Lisätietoja https://aka.ms/JoinTeamsMeeting 

Kokouksen asetukset https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=772c2082-dc7a-47...

 

Voitte osallistua kokoukseen tietokoneelle tai mobiililaitteelle asennetun Teams-ohjelman kautta tai Teamsin selainversion kautta.

 

HALLITUS

 

------                                           

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE AV GEOGRAFISKA SÄLLSKAPET I FINLAND

 

Geografiska Sällskapet i Finland r.y.:s årsmöte ordnas hybrid på Aalto-universitetet Tölös (tidigare Handelshögskolan, Runebergsgatan 14-16, Helsingfors) sal A310 och på distans via webbmötesprogrammet Microsoft Teams 16.3.2022 klockan 16.30. Vi rekommenderar att alla mötesdeltagarna deltar i mötet på distans. Om detta inte är möjligt för dig, vänligen anmäla dig till verksamhetsledaren (info[at]geography.fi) senast 14.3.2022, eftersom platserna på mötessalen är begränsade.

Rösträtt på mötet inhar samtliga medlemmar i Sällskapet.

På mötet beslutas om bokslutet för föregående år, beviljas ansvarsfrihet till styrelsen och andra redovisningsskyldiga och beslutas om medlemsavgiften för innevarande år. Dessutom behandlas övriga stadgeenliga ärenden. Stadgarna har publicerats i sin helhet på sällskapets www-sidor geography.fi.

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

Geografiska sällskapet i Finlands årsmöte ordnas på distans 16.3.2022 klockan 16.30

1. Mötets öppnande och val av mötesansvariga (mötesordförande, mötessekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare)

2. Mötets beslutförhet

3. Föredragninglistan godkänns

4. Presentation av verksamhetsrapporten för fjolåret (Bilaga: SMS_Toimintakertomus_2021.pdf på finska)

5. Presentation av bokslutet för fjolåret och verksamhetsgranskarens utlåtande om föregående års ekonomiska förvaltning och räkenskaper (Bilaga: SMS_toiminnantarkastuskertomus2021.pdf på finska)

6. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

7. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande år (Bilaga: SMS_Toimintasuunnitelma2022.pdf på finska)

8. Val av verksamhetsgranskaren och vice verksamhetsgranskaren

9. Beslut om medlemsavgiften för innevarande år

10. Övriga frågor

11. Avslutande av mötet

 

BILAGOR (på finska):

Verksamhetsrapporten 2021 (SMS_Toimintakertomus_2021.pdf)

Verksamhetsgranskarens utlåtande (SMS_toiminnantarkastuskertomus2021.pdf)

Verksamhetsplan 2022 (SMS_Toimintasuunnitelma2022.pdf)

Möteskallelse i PDF-format (sms_vuosikokouskutsu2022.pdf)

 

För mera information kontakt sällskapets verksamhetsledaren (info[at]geography.fi).

Deltagarlänk till årsmötet via Microsoft Teams:

 

Tervetuloa Suomen Maantieteellisen Seuran vuosikokoukseen 16.3.2022 klo 16.30.

Kysymykset kokousjärjestelyistä ja yhteys ongelmatilanteissa: info[at]geography.fi

 

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams -kokous

Liittyminen tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWNiMDY4YTEtODRmN...

Lisätietoja https://aka.ms/JoinTeamsMeeting 

Kokouksen asetukset https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=772c2082-dc7a-47...

 

Ni kan delta i mötet via Teams installerad på er dator eller mobilenhet eller via webbläsarversionen av Teams.

 

STYRELSEN