KUTSU SUOMEN MAANTIETEELLISEN SEURAN VUOSIKOKOUKSEEN 2024 / KALLELSE TILL ÅRSMÖTE AV GEOGRAFISKA SÄLLSKAPET I FINLAND 2024

KUTSU SUOMEN MAANTIETEELLISEN SEURAN VUOSIKOKOUKSEEN

Suomen Maantieteellinen Seura kutsuu jäsenensä lämpimästi tervetulleeksi vuoden 2024 vuosikokoukseen. Kokous järjestetään 22.3.2024 klo 15:00 Porthaniassa Helsingin yliopistolla, Yliopistonkatu 3, Helsinki, huoneessa p344 sekä Zoomissa. 

Kokouksessa on äänioikeus kaikilla seuran varsinaisilla jäsenillä ja kokoukseen odotetaan osallistuvan edustaja myös jokaisesta maantieteen ja aluetieteen yksiköstä Suomessa.

Sääntöjen mukaisessa vuosikokouksessa päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä päätetään kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruudesta. Lisäksi käsitellään muut sääntömääräiset asiat. Seuran säännöt on julkaistu kokonaisuudessaan Seuran verkkosivuilla geography.fi.

 

ESITYSLISTA

Suomen Maantieteellisen Seuran vuosikokous järjestetään 22.3.2024 kello 15:00 Helsingin yliopistolla, Porthania, Yliopistonkatu 3, Helsinki, huone p344 sekä Zoomissa.

1. Kokouksen avaus ja kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus (Liite: SMS_toimintakertomus2023.pdf)

5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edellisen vuoden taloudenhoidosta ja tileistä (Liite: SMS_tuloslaskelma_2023, SMS_tase_2023, SMS_toiminnantarkastuskertomus2023.pdf)

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle (Liite: SMS_toimintasuunnitelma2024.pdf)

8. Valitaan toiminnantarkastaja ja tämän varahenkilö

9. Päätetään kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruudesta

10. Muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen


 

LIITTEET:
Toimintakertomus 2023: SMS_toimintakertomus2023.pdf

Toiminnantarkastajan lausunto: SMS_toiminnantarkastuskertomus2023.pdf

Toimintasuunnitelma: SMS_toimintasuunnitelma2024.pdf

Tilinpäätös: SMS_tuloslaskelma_2023

Tase: SMS_tase_2023

 

Lisätietoja antaa seuran toiminnanjohtaja (info[at]geography.fi).

 

Zoom-linkki etänä osallistumista varten:
 

Meeting URL:

https://helsinki.zoom.us/j/62549828124?pwd=MUswcGpMSWIxWitDV2s0QU0ybGkyQT09

Meeting ID:

625 4982 8124

Passcode:

825511


 

HALLITUS

___________________________________________________________________________________________________________________

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE AV GEOGRAFISKA SÄLLSKAPET I FINLAND

 

Geografiska Sällskapet i Finland r.y.:s årsmöte ordnas hybrid på Porthania (Universitetsgatan 3, Helsingfors), på rum p344, och på distans via webbmötesprogrammet Zoom 22.3.2024  klockan 15:00. 

Rösträtt på mötet inhar samtliga medlemmar i Sällskapet.

På mötet beslutas om bokslutet för föregående år, beviljas ansvarsfrihet till styrelsen och andra redovisningsskyldiga och beslutas om medlemsavgiften för innevarande år. Dessutom behandlas övriga stadgeenliga ärenden. Stadgarna har publicerats i sin helhet på sällskapets www-sidor geography.fi.


 

FÖREDRAGNINGSLISTA

Geografiska sällskapet i Finlands årsmöte ordnas på Vetenskapernas hus och Zoom  22.3.2024 klockan 15:00

 

1. Mötets öppnande och val av mötesansvariga (mötesordförande, mötessekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare)

2. Mötets beslutförhet

3. Föredragninglistan godkänns

4. Presentation av verksamhetsrapporten för fjolåret (Bilaga: SMS_toimintakertomus2023.pdf)

5. Presentation av bokslutet för fjolåret och verksamhetsgranskarens utlåtande om föregående års ekonomiska förvaltning och räkenskaper (Bilaga: SMS_tase_2023, SMS_tuloslaskelma_2023, SMS_toiminnantarkastuskertomus2023.pdf)

6. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

7. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande år (Bilaga: SMS_toimintasuunnitelma2024.pdf)

8. Val av verksamhetsgranskaren och vice verksamhetsgranskaren

9. Beslut om medlemsavgiften för innevarande år

10. Övriga frågor

11. Avslutande av mötet


 

BILAGOR:

Verksamhetsrapporten 2023 (SMS_toimintakertomus2023.pdf)

Verksamhetsgranskarens utlåtande (SMS_toiminnantarkastuskertomus2023.pdf)
Verksamhetsplan 2024 (SMS_toimintasuunnitelma2024.pdf)

Andra: SMS_tase_2023SMS_tuloslaskelma_2023

 

För mera information kontakt sällskapets verksamhetsledaren (info[at]geography.fi). 

Deltagarlänk till årsmötet via Zoom 

Meeting URL:

https://helsinki.zoom.us/j/62549828124?pwd=MUswcGpMSWIxWitDV2s0QU0ybGkyQT09

Meeting ID:

625 4982 8124

Passcode:

825511


 

STYRELSEN

 

 

Julkaistu 14.3.2024