Kutsu Suomen Maantieteellisen Seuran Vuosikokoukseen 9.3.2023 / Kallelse till Årsmöte 2023

KUTSU SUOMEN MAANTIETEELLISEN SEURAN VUOSIKOKOUKSEEN

 

Suomen Maantieteellinen Seura kutsuu jäsenensä lämpimästi tervetulleeksi vuoden 2023 vuosikokoukseen. Kokous järjestetään hybridikokouksena Tieteiten talolla, (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 504 ja Zoom -yhteydellä 9.3.2023 kello 17:00. Kokouksen aluksi hallituksen varapuheenjohtaja Ville Savoranta pitää esitelmän, aihe ilmoitetaan seuran verkkosivuilla lähempänä. 

 

Kokouksessa on äänioikeus kaikilla seuran varsinaisilla jäsenillä ja kokoukseen odotetaan osallistuvan edustaja myös jokaisesta maantieteen ja aluetieteen yksiköstä Suomessa.

 

Sääntöjen mukaisessa vuosikokouksessa päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä päätetään kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruudesta. Lisäksi käsitellään muut sääntömääräiset asiat. Seuran säännöt on julkaistu kokonaisuudessaan Seuran verkkosivuilla geography.fi.

 

ESITYSLISTA

Suomen Maantieteellisen Seuran vuosikokous järjestetään 9.3.2021 kello 17:00 hybridikokouksena.

1. Kokouksen avaus ja kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus (Liite: SMS_Toimintakertomus_2022.pdf)

5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edellisen vuoden taloudenhoidosta ja tileistä (Liite: SMS_toiminnantarkastuskertomus2022.pdf)

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle (Liite: SMS_Toimintasuunnitelma2023.pdf)

8. Valitaan toiminnantarkastaja ja tämän varahenkilö

9. Päätetään kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruudesta

10. Muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen 

LIITTEET:
Toimintakertomus 2022: SMS_Toimintakertomus_2022.pdf

Toiminnantarkastajan lausunto: SMS_toiminnantarkastuskertomus2022.pdf

Toimintasuunnitelma: SMS_Toimintasuunnitelma2023.pdf

 

Lisätietoja antaa seuran toiminnanjohtaja (info[at]geography.fi).

Osallistumislinkki vuosikokoukseen Microsoft Teams -yhteydellä:

 

Tervetuloa Suomen Maantieteellisen Seuran vuosikokoukseen 9.3.2023 klo 17:00.

Kysymykset kokousjärjestelyistä ja yhteys ongelmatilanteissa: info[at]geography.f

 

Linkki:

https://helsinki.zoom.us/j/62579811572?pwd=bXh1Z1Nxc2ZqRXlwT2VWQjdadm04dz09

Kokouksen ID:

625 7981 1572

Salasana:

022245

 

HALLITUS

 

*************************************************************************************

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE AV GEOGRAFISKA SÄLLSKAPET I FINLAND

 

Geografiska Sällskapet i Finland r.y.:s årsmöte ordnas hybrid på Vetenskapernas hus (Kyrkkogatan 6) sal 504 och på distans via webbmötesprogrammet Zoom 9.3.2022 klockan 17:00. I början av årsmöte har vi en liten presentation av Ville Savoranta.

Rösträtt på mötet inhar samtliga medlemmar i Sällskapet.

På mötet beslutas om bokslutet för föregående år, beviljas ansvarsfrihet till styrelsen och andra redovisningsskyldiga och beslutas om medlemsavgiften för innevarande år. Dessutom behandlas övriga stadgeenliga ärenden. Stadgarna har publicerats i sin helhet på sällskapets www-sidor geography.fi. 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

Geografiska sällskapet i Finlands årsmöte ordnas på Vetenskapernas hus och Zoom  9.3.2021 klockan 17:00

 

1. Mötets öppnande och val av mötesansvariga (mötesordförande, mötessekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare)

2. Mötets beslutförhet

3. Föredragninglistan godkänns

4. Presentation av verksamhetsrapporten för fjolåret (Bilaga: SMS_Toimintakertomus_2022.pdf)

5. Presentation av bokslutet för fjolåret och verksamhetsgranskarens utlåtande om föregående års ekonomiska förvaltning och räkenskaper (Bilaga: SMS_toiminnantarkastuskertomus2022.pdf)

6. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

7. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande år (Bilaga: SMS_Toimintasuunnitelma2023.pdf)

8. Val av verksamhetsgranskaren och vice verksamhetsgranskaren

9. Beslut om medlemsavgiften för innevarande år

10. Övriga frågor

11. Avslutande av mötet


 

BILAGOR:

Verksamhetsrapporten 2021 (SMS_Toimintakertomus_2022.pdf)

Verksamhetsgranskarens utlåtande (SMS_toiminnantarkastuskertomus2022.pdf)
Verksamhetsplan 2022 (SMS_Toimintasuunnitelma2023.pdf)

 

För mera information kontakt sällskapets verksamhetsledaren (info[at]geography.fi). 

Deltagarlänk till årsmötet via Zoom

 

Tervetuloa Suomen Maantieteellisen Seuran vuosikokoukseen 9.3.2023 klo 17.00

Kysymykset kokousjärjestelyistä ja yhteys ongelmatilanteissa: info[at]geography.fi
 

Länk:

https://helsinki.zoom.us/j/62579811572?pwd=bXh1Z1Nxc2ZqRXlwT2VWQjdadm04dz09

Mötes ID:

625 7981 1572

Lösenord:

022245
 

STYRELSEN