SMS palkitsi viime lukuvuoden parhaan pro gradun

Suomen Maantieteellinen Seura jakaa vuosittain vuoden paras gradu -palkinnon. Tänä vuonna palkittiin filosofian maisteri Heidi Heikkilän työ “Incompatible borders and dead ends: Migrant and refugee “crisis” in Bosnian and Croatian newsletter narratives”. Työssään Heikkilä tarkasteli Kroatian ja Bosnian mediatekstejä pakotetusta siirtolaisuudesta. Kyseisen gradun aihe on varsin ajankohtainen ja luonteeltaan vaativa. Työn eri osat muodostavat poikkeuksellisen eheän ja ansiokkaan kokonaisuuden: teoreettinen tausta on laadukas ja osoittaa perehtyneisyyttä alan kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen. Metodologisessa osuudessa tutkija pohtii omaa positiotaan ja perustelee ansiokkaasti tekemänsä valinnat esimerkiksi käyttämiensä käsitteiden osalta. Analyysi on erityisen huolellisesti toteutettu. SMS hallitus on yhtä mieltä työtä kilpailuun ehdottaneen ja sitä ohjanneen professori Kirsi Pauliina Kallion kanssa siitä, että kyseisessä työssä tutkielman tekijä osoittaa erinomaista aluetutkijan ajattelua havainnoidessaan, miten pakolaiskriisi näyttäytyy eri tavoin eri osissa Eurooppaa. Tutkimuskohteidensa, Bosnian ja Kroatian, joista toinen on EU:n jäsen, kautta tutkielman tekijä havainnoi Euroopan Unionin pakolaishallintaa. Voimme olla samaa mieltä siitä, että kyseinen työ on poikkeuksellisen ansioitunut pro gradu -tutkielma, joka luo erinomaiset lähtökohdat sekä tutkivaan asiantuntijatyöhön että akateemiseen tutkimukseen. Työ toteutettiin Tampereen yliopistossa prof. Kirsi Pauliina Kallion ja tohtoriopiskelija Lotta Koistisen ohjauksessa. 

Heikkilä mukaan työn otsikon ”incompatible borders and dead ends” (yhteensopimattomia rajoja ja umpikujia), kiteyttää työn merkittävimmät havainnot: Mediassa valtioiden rajat näyttäytyvät yhteensopimattomilta siirtolaisuuden näkökulmasta. Yhteensopimattomia rajoja muodostuu myös ihmisryhmien välille ja Länsi-Balkanin historia etnisine ja uskonnollisine kiistoineen onkin läsnä, kun mediassa kiistellään siirtolaisuudesta ongelmana. EU-maa Kroatiassa poliitikot joutuvat taiteilemaan sanojensa kanssa, kun he kertovat maansa pyrkimyksistä ”turvata” rajansa ”kaikkia EU:n sääntöjä noudattaen”. On selvää, että ”siirtolaisongelmasta” halutaan eroon ajamalla liikkeellä olevat ihmiset rajoilla muodostettuun umpikujaan, mutta umpikujassa vaikuttavatkin olevan ihmisoikeudet ja mahdolliset poliittiset ratkaisut." Heikkilä on seurannut siirtolaisuusasioita myös gradun valmistumisen jälkeen. Hänen mukaansa vanhat keinot eivät oikein enää toimi siirtolaisuuden hallinnassa. Se, että EU julkaisi syyskuussa uuden muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen, Migration Pactin, on osoitus siitä, että nykytilanne on todettu kestämättömäksi ja jotain halutaan ja täytyy tehdä toisin. Se, mihin uusi sopimus johtaa, jää tietenkin nähtäväksi.